سخنی با نماینده محترم مردم رودسرواملش در مجلس !/ به کجا چنین شتابان!

  چاپ   25 , آبان , 1396 ساعت 9:21 ق.ظ  

مدتی است آقای عباسی نماینده  محترم مردم رودسر واملش در مجلس  به بهانه عدم پرداخت بهای خرید تضمینی  برگ سبز چای نوک حملات خود را متوجه مسولان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان چای کشور نموده است !
ایشان چه در صحن علنی مجلس وچه از تریبون رسانه ها طوری سخن می گوید که آدم فکر می کند هنوز ایشان در وضعیت دوران انتخابات بسر می برد  وگویی برای جلب نظر آرای کشاورزان چایکار چنین سخنانی را با حرارت به زبان می آورد!
جناب آقای عباسی !
وقتی در طول دوران  حضور۸ ساله جنابعالی  در کسوت نمایندگی  در دوره های هفتم ،هشتم  مجلس قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای بسیار اندک وناچیز افزایش می یافت  وبه طبع آن نیز بودجه خرید تضمینی  چای در مجلس  بسیار کم بود اما در مجلس نهم  که همزمان با تشکیل دولت تدبیروامید بود با پیگیری واتمام نمایندگان وقت خاصه جناب آقای رهبری املشی نماینده وقت وعضو کمسیون بودجه ومحاسبات مجلس دهم قیمت خرید تضمینی برگ سبزچای رشد قابل چشمگیری یافت وهم اعتبار خرید تضمینی برگ سبز دربودجه سالانه  مجلس افزایش یافت  که نشان از توجه  وپیگیری نمایندگان  مناطق چایخیز خصوصا جناب آقای رهبری نماینده  محترم مردم شریف رودسرواملش در مجلس شورای اسلامی به صنعت چای  بود که اولویت اول ونخست خود را برای بحث چای گذاشته بود ودرهر نشست وفرصتی گریزی به حل مشکلات صنعت چای می زد!ونه فقط در صحبت ومصاحبه ،بلکه بصورت عملی این امر را ثابت نمود!
جناب آقای عباسی !
در سال 94 وقتی که بودجه سال 95 برای خرید تضمینی در مجلس بررسی می شد دولت بودجه خرید تضمینی را کاهش داده بود اما با مقاومت شخص جناب آقای رهبری نماینده وقت ورایزنی وپیگیری ویژه ایشان  با سایر نمایندگان، بودجه خرید تضمینی چای بمبلغ 130 میلیارد تومان تصویب شد!
درسال 95 مجموعا 139 هزارتن برگ سبزچای بصورت  تضمینی ازکشاورزان چایکار به ارزش 240میلیارد تومان خریداری گردید که 151 میلیارد تومان سهم دولت و89 میلیارد توان سهم کارخانجات بود که 21 میلیارد تومان هم از مطالبات باقی مانده  کارخانجات از سنوات قبل وصول ومطالبات کشاورزان چایکار پرداخت وتسویه  شد!
جناب آقای عباسی !
درسال 95 هنگام بررسی بودجه خرید تضمینی برگ سبز چای در صحن علنی مجلس برای سال 96 امیدوار بودیم که بودجه 130 میلیارد تومانی سال  95 رشد وافزایش یابد اما در کمال ناباوری اعتبار خرید تضمینی برگ سبز چای از 130 میلیارد تومان به 100 میلیارد تومان کاهش یافت ومتاسفانه جنابعالی بعنوان نماینده قطب بزرگ چای در مجلس اعتراضی نکردید ودرمقابل این مصوبه مجلس در حمایت از کشاورزان چایکار سخنی به زبان نیاوردید  ودر نهایت احترام به حضرتعالی وسایر نمایندگان مناطق چایخیز در مجلس باید بگویم که بی عرضگی عجیبی از خود نشان دادید که امروز دیگر فریادها ونطق های انتخاباتی ونمایش های رسانه ای جواب نخواهد داد!
جناب آقای  عباسی !
در سال 96 کل خرید تضمینی برگ سبز چای 108 هزارتن به ارزش 203 میلیارد تومان است که سهم دولت 128 میلیارد تومان وسهم کارخانه داران 81 میلیارد تومان است که تاکنون مبلغ 132 میلیارد تومان از مطالبات کشاورزان چایکار یعنی معادل 66 درصداز سوی سازمان چای  پرداخت شده است که این میزان اعتبار تاکنون مبلغ 43 میلیارد تومان از کارخانجات چایسازی وصول شده ومبلغ 37 میلیارد تومان از بدهی کارخانجات باقی مانده است ودولت نیز   85 میلیارد تومان از مجموع100 میلیارد تومان بودجه  تصویبی مصوب مجلس شورای اسلامی برای سال 96  را پرداخت کرده است وسهم دولت در واقع 15 میلیارد تومان دیگر باقی مانده است که قطعا دولت ظرف یکی دو هفته آینده سهم خود رابصورت کامل  اختصاص خواهد دادواگر هم سازمان چای هم سهم خود وهم سهم کار خانجات را کامل پرداخت نماید بازهم با 28 میلیارد تومان کمبود بودجه برای تسویه حساب کشاورزان چایکاربرای سال 96 مواجه است که باید برای تتمع بودجه ووصول آن راهی طولانی را طی کند !
جناب آقای عباسی !
اگر همان بودجه 130 میلیارد تومانی سال 95 برای سال 96 در مجلس به تصویب می رسید لاقل دغدغه پرداخت کامل مطالبات کشاورزان چایکار امروز وجود نداشت ومسولان سازمان چای کشور فکر ووقت خود را برای تامین 28 میلیارد تومان الباقی نمی گذاشتندوبه سایر امورصنعت چای می پرداختند !
جناب آقای عباسی !
تازه در سال 96 بخاطر خشکسالی وکاهش نزولات آسمانی شاهد کاهش 22 درصدی برداشت برگ سبز چای بودیم وخدا هم به کمک شما آمد واگربه میزان همان سال 95 برداشت برگ سبز چای داشتیم میزان اعتبار خرید تضمینی بیش از اینها بود وآنموقع چی می گفتید وچه می کردید؟
جناب آقای عباسی!
درفرازی از سخنان خود مرتب از مصرف سازمانهای دولتی از مصرف چای خارجی سخن می گویید لطفا بفرمایید چه میزان از نمایندگان محترم مجلس  وارکان خود مجلس از چای داخلی استفاده می کنند!شما بسهم خود چه اقدامی برای مصرف چای داخلی ازسوی سازمانها ونهادهای دولتی کرده اید؟شما در زمانیکه عضو کابینه دولت احمدی نژاد بودید چه اقدامی برای مصرف چای داخلی برای وزارتخانه وسازمانهای زیر مجموعه خود کردید؟تاکنون کدام قانون در راستای تولیدملی وحمایت از اقتصاد مقاومتی تصویب نمودید که همه دستگاهها ووزارتخانه ها ی کشوری ولشکری موظف به مصرف تولید داخلی چای باشند!
جناب آقای عباسی !
بیایید بجای نطق های احساسی ودر واقع انتخاباتی برای جلب نظر افکار عمومی وزیر سوال بردن مسولان ومدیران دولتی به هر بهانه ای آستین همت بالا زنید وشما هم به سهم خود پیگیر مشکلات ومطالبات کشاورزان چایکار باشیدوحداقل یک قانون برای ورود چای به سبد مصرف خانوار مصوب نمایید!
جناب آقای عباسی !
خوب واقفید اگر حضور دکتر نوبخت بعنوان فرزند برومند گیلان در راس هرم سازمان مدیریت وبرنامه ریری کشور بعنوان معاون رئیس جمهور وسخنگوی دولت نبود همین اندازه اعتبارات چای هم با توجه به مشکلات دولت در زمینه اعتباری  وخالی بودن خزانه دولت که از سوی هم کیشان ویاران شما از گذشته برای این دولت به ارث  رسیده  تخصیص  یافتنی نبود!
جناب آقای عباسی !
بجای طرح سوال وتذکرات سهم خواهانه خود از دولت ووزیر جهاد کشاورزی ،همراه سایر نمایندگان مناطق چایخیز همت وتلاش خود را برای پیگیری مشکلات ومطالبات کشاورزان چایکار بگمارید تا شاهد پرداخت مطالبات کشاورزان چایکار ورفع مشکلات چایکاران وتولید کنندگان چای ودرنهایت  برای سال 97 شاهد افزایش قیمت خرید تضمینی برگ سبز چای وافزایش بودجه خرید تضمینی برگ سبز چای در بودجه  سالانه  مجلس برای سال  97 در مجلس باشیم.!
جناب آقای عباسی !
تشکیل صندوق حمایت از توسعه صنعت چای کشوروپرداخت تسهیلات به کشاورزان چایکار وکارخانه دار ازمحل این صندوق ،پرداخت وام بهزراعی،پرداخت تسهیلات جهت خرید موتور هرس وچای چینی ،معرفی وتشویق چایکاران به آبیاری تحت فشارباغات چای ، احیای باغات چای رها شده و…ازاقدامات اساسی وزارت جهاد کشاورزی وسازمان چای کشور دردولت تدبیر وامید بوده است.
هم اکنون اجرای بیمه فراگیر باغات چای توسط صندوق توسعه چای  برای سال زراعی آتی ،بیمه تامین اجتماعی  کشاورزان چایکار که طبق شنیده ها دربرخی شهرستانها اجرایی شده ولی تامین اجتماعی حوزه انتخابیه جنابعالی زیربار آن نرفته  از دیگر برنامه ها برای حمایت لزکشاورزان چایکار است.
جناب آقای عباسی !
لذا حداقل انتظار این است بجای مانع خیر بودن اقدامی اساسی وزیربنایی به دور از شعار برای کشاورزان چایکار وتولیدکنندگان چای ودر واقع صنعت چای کشور قدم بردارید.

نظر بدهید