ششمین جلسه کارگروه اقتصادمقاومتی شهرستان املش برگزارشد

  چاپ   21 , آذر , 1396 ساعت 12:09 ب.ظ  

حسین متقی طلب کارگزارتوسعه اشتغال(تکاپو)استان گیلان درششمین جلسه کارگروه اقتصادمقاومتی شهرستان املش گفت:تازماني که اجماع نظرواعتقادي به تغيررويکردسيستمي درمقوله توسعه واشتغال پايداردراستان به وجودنيايدنمي توان انتظاررشدوتوسعه همه جانبه راداشت وبايدازتمام ظرفيتهاي نهادهاي دولتي وغير دولتي ازجمله شهرداريهاودستگاههاي اجرايي ونهادهاي حمايتي درجهت تحقق آيين نامه اجرايي تبصره18قانون بودجه سال1396بهره بردواقدامات کلامي وشعارمحوروبدون هدف نميتوانددردرازمدت مشکل اشتغال جوانان وفارغ التحصيلان راحل کند.
کارگزارتوسعه اشتغال(تکاپو)استان گیلان گفت:باطرح موضوع اشتغال همواره شاهدخيل عظيمي ازاظهارنظرات مسئولان درمحافل رسمي وغيررسمي هستيم وحال اين که تاچه اندازه اين اظهارات قابل دفاع وعملياتي است ياخير؛گفت:تنها گذرزمان مي تواندچهره اين واقعيت رانمايان سازدوبرهمين اساس دراين گزارش همزمان باابلاغ شيوه نامه اعطاي تسهيلات اشتغالزابه طرحهاي بارسته هاي شغلي منتخب درقالب برنامه اشتغال فراگير ازمحل 200هزار ميلياردريال تسهيلات بانکي است.
متقي طلب کارگزار توسعه اشتغال استان گيلان(تکاپو)گفت:طرح تکاپو مصوب شوراي عالي اشتغال کشورويکي ازبرنامه هاي اصلي و محوري توسعه اشتغال درکشور است اذعان داشت:اين طرح ذيل قرارگاه اقتصادمقاومتي تحت عنوان توسعه رسته هاي پراشتغال منطقه اي نيزقرارداشته ويکي ازطرحهاي اقتصادمقاومتي کشوراست؛همچنين طرح تکاپوذيل معاونت کارآفريني واشتغال وزارت تعاون کاررفاه اجتماعي وباهمکاري سازمان توسعه صنعتي ملل متحديونيدو اجراومديريت مي گردد.
متقي طلب بابيان اين که توسعه اشتغال پايدارازطريق بهسازي ديناميک اشتغال درسطح مناطق وتوسعه رسته هاي کسب وکاري منتخب واولويت داردرسطح ملي واستانهامحقق خواهدشد؛افزود:درصورتي که بتوان موانع موجودبرسرراه فعالان کسب وکارهاي منتخب رامرتفع وفرصت هاي جديدداخلي وجهاني رادرمقابل آنهاقرارداد،مي توان انتظارتوسعه وپيامدهاي مطلوب ناشي ازآن راداشت؛ درغيراين صورت اشتغال به وجودآمده پايدارنخواهدبودوباز شاهدافزايش وقوع پيامدهاي نامطلوب بيکاري درجامعه هستيم.
کارگزارتوسعه اشتغال گفت:برنامه هاي اجرايي طرح تکاپو وبسته اشتغال فراگيرراشامل برنامه هاي مختلفي دانست که باعث ارتقاء کل زنجيره ارزش يک رسته کسب وکارازتأمين تامصرف مي گرددوطيف وسيعي ازفعاليتهادرزمينه توسعه فنّاوري،ارتقاءمهارتهاي نيروي انساني،ارتقاءکيفيت توليدات ياخدمات،ارتقاءبهره وري عوامل توليد،ايجادنهادهاي تخصصي وشبکه سازي رادربرمي گيرد.
متقي طلب بيان کرد:درحال حاضردربسياري ازاستانهاي کشورنحوه عرضه نيروي کارازسوي نهادهاي متولي آن همچون دانشگاهها و مراکزآموزشي،همسوبانيازبازارکارآن استان نيست وکمتربه موضوع مهارت هاي موردنيازفعالان اقتصادي توجه مي شود.
وی گفت:ازسوي ديگرنامناسب بودن عوامل نهادي همچون قواعد،مقررات وقوانين حاکم برفضاي کسب وکارنيزمنجربه آن شده است تا روندتوليدات وياخدمات به صورت مؤثروکاراانجام نشود.ازاين رو،درمدل تحليل ديناميک اشتغال،سعي برآن شدتابادرنظرداشتن عرضه وتقاضاي نيروي کاروهمچنين نقش نهادهاباهدف توسعه اقتصادي يک منطقه،تحليل وبرنامه ريزي هاي لازم صورت گيرد.بدين معني که درابتدا باشناسايي مناطق اقتصادي استان گيلان،ميزان توسعه يافتگي کسب وکارهاي موجودآن منطقه مشخص شدودرگام بعدي،منابع ومزيت هاي منطقه موردتحليل قرارگرفت به طوري که مزيت هاي رقابتي بنگاه هامتأثرازمزيت هاي منطقه شکل بگيرد.
کارگزارتوسعه اشتغال استان بااشاره به اين موضوع که سهم استان گيلان ازتسهيلات20هزارميلياردتوماني اشتغال کشوررقمي معادل 1/3درصددرنظرگرفته شده که معادل587ميلياردتومان است که مبلغ587ميلياردتومان درقالب طرح هاي ايجادي،توسعه اي وسرمایه درگردش رسته هاي منتخب اعطاء خواهد شد.
متقي طلب بيان کرد؛سقف تسهيلات براي متقاضيان درطرحهاي سرمايه درگردش پنج ميلياردريال،براي طرحهاي توسعه ا ي بنگاه هاي موجودبااجرادربازه زماني زير6ماه7ميليارد ريال،طرحهاي توسعه اي بنگاههاي موجودبااجرادربازه زماني بالاي6ماه10ميلياردريال و براي طرحهاي ايجادي20ميلياردريال در نظر گرفته شده است.
کارگزارتوسعه اشتغال استان ميزان يارانه سودتسهيلات درنظرگرفته شده دربسته اشتغال فراگيررابين2 تا6درصدبيان کرد که بسته به نوع طرح ومحل اجرادرشهروياروستامتغيراست.
وي همچنين سهم اشتغال پيش بيني شده دررسته هاي اولويت داراستان را19152نفراعلام کردوابرازداشت؛به زودي پروژه هاي اولويت داردرهريک ازرسته هاي مصوب به دستگاههاي اجرايي اعلام خواهدشدودستگاههامي توانندفراخوان اجراي پروژه هاي اولويت دار را به متقاضيان بخش خصوصي وتعاوني هااعلام نمايند.

نظر بدهید