کشاورزی حفاظتی کم خاک ورزی دراراضی شالیزاری

  چاپ   23 , دی , 1398 ساعت 8:16 ق.ظ  

مدیرجهادکشاورزی املش ازشروع اجرای عملیات کشاورزی حفاظتی کم خاک ورزی دراراضی شالیزار شهرستان خبرداد.

مهندس صفری اظهارداشت:خاک ورزی به عملیات بهم زدن مکانیکی خاک بمنظورتولیدمحصولات کشاورزی اطلاق میشود. وی گفت:هدف ازخاک ورزی صحیح، فراهم آوردن محیطی مناسب برای جوانه زدن بذر، رشدریشه، کنترل علف هرز، کنترل فرسایش ورطوبت خاک، جلوگیری ازرطوبت بیش ازحدوکاهش استرس ناشی ازکمبودرطوبت است. همچنین اذعان داشت: بزرگترین دگرگونی درسیستم های خاک ورزی تغییرجهت چشمگیر آن به سمت کشاورزی حفاظتی بوده است. این تغییرجهت درپاسخ به نگرانی ها برای کاهش هزینه انرژی، فرسایش خاک، مصرف کودشیمیایی وعلفکشها، آلودگی آبها وهزینه های انجام مجموعه عملیات بوده است.مدیرجهادکشاورزی اعلام کرد:برای اینکه سیستمی خاک ورزی حفاظتی محسوب شودبایدشرایطی راروی خاک یادرون آن بوجودآوردکه بتوانددرمقابل اثرات فرسایش باد، باران وجریان آب ایستادگی کند چنین پایداری بایکی ازدوحالت حفاظت سطح خاک بوسیله باقیمانده محصول یا گیاهان درحال رشدویاافزایش ناهمواری ونفوذپذیری سطح خاک بدست میاید. ایشان درادامه افزودند:ازاهداف کلی کم خاک ورزی میتوان به حفظ انرژی، مدیریت آب، حفظ خاک، حفظ کودشیمیایی وحفظ آفتکشها اشاره کرد. درپایان خاطرنشان ساخت: درراستای تحقق اهداف حفاظتی کم خاک ورزی تاکنون آموزش بهره برداران به تعداد ۱۸۷ نفر درسطح ۱۰ روستا درقالب کلاسهای آموزشی، آموزشهای انفرادی، اطلاعیه های ترویجی توسط کارشناسان پهنه های تولیدی مرکزجهادکشاورزی املش شمالی صورت گرفته است. امید است با دگرگونی درادوات کشاورزی، اجرای روشهای خاک ورزی نوین وهمچنین پیشرفت درحوزه میکانیزاسیون شاهدرشد روزافزون درسیستم خاک ورزی حفاظتی باشیم…۲۲ /۱۰ /۹۸…روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان املش

نظر بدهید