مراسم تجلیل ازتولیدکنندگان برترکشاورزی شهرستان املش

  چاپ   27 , آبان , 1400 ساعت 9:48 ق.ظ  

مدیرجهادکشاورزی ازتجلیل تولیدکنندگان برترحوزه کشاورزی آقایان مهندس رضازاده (تولیدکننده برترنهال مثمر) ، مهندس شریفی(تولیدکننده برترقارچ دکمه ای)؛بعنوان تولیدکنندگان برتراستانی باحضورمهندس منشی زاده مدیر محترم هماهنگی ترویج کشاورزی سازمان جهادکشاورزی استان گیلان درمحل دفترمدیریت بادرنظرگرفتن شاخص عملکردتولیدی،رعایت اصول محیط زیستی و….خبرداد.
🟢مهندس صفری  گفت:ازتخصص وتجارب تولیدکنندگان برتردرامرآموزش،انتقال تجارب درواحدتولیدی برای سایرکشاورزان وبهره برداران استفاده میشود.
🟣صفری درادامه بیان داشت:انتخاب وتجلیل ازتولیدکنندگان برترباهدف ارتقای جایگاه حرفه ای کشاورزی شهرستان،ایجادانگیزه برای فعالان وتولیدکنندگان وتشویق آنان بمنظورتلاش وبهبودکمی وکیفی محصولات،شناخت ظرفیت های تولید،ترویج ومعرفی الگوهای موفق صورت می پذیرد.
🟤وی درپایان خاطرنشان کرد:امیدواریم بااستمراراین موضوع ضمن تشویق دیگرتولیدکنندگان،شاهد دستیابی به کشاورزی پایدار،جهش تولید وحصول اهداف بلندمدت جهادکشاورزی درعرصه خودکفایی وافزایش کمی وکیفی محصولات کشاورزی درسطح شهرستان باشیم.

نظر بدهید