کشاورزان نسبت به پلاک گذاری ادوات وماشین آلات کشاورزی خوداقدام کنند

  چاپ   27 , آبان , 1400 ساعت 9:42 ق.ظ  

مدیرجهادکشاورزی املش گفت:شماره گذاری ماشین آلات کشاورزی یکی ازضروریات خدمت رسانی مطلوب درعرصه مکانیزاسیون است ومیتوان درسوخت رسانی به ماشین آلات کشاورزی برنامه ریزی کرد.
مهندس صفری بااشاره به اینکه ارایه خدمات وترددادوات منوط به شماره گذاری آنهاست افزود:کشاورزان شهرستان بایدنسبت به شماره گذاری تراکتوروکمباین اقدام کنند.
🟣وی  اظهارداشت:هدف ازاجرای طرح پلاک گذاری وسایل کشاورزی نظم وانضباط بخشی ترافیکی،امنیت عبورومرور،پوشش بیمه ای وسایل کشاورزی،کارت سوخت،سنددارکردن وسایل کشاورزی،جلوگیری ازسرقت وکشف سرقتهای احتمالی ودسترسی به مالکان است.
🔵وی عنوان کرد:باپلاک گذاری ادوات کشاورزی وکنترل مصرف سوخت،ضمن جلوگیری ازقاچاق سوخت میتوانیم نیازهای بخش کشاورزی رابموقع تأمین کرده ومشکلات موجودرادراین زمینه رفع کنیم.
🟤مدیرجهادکشاورزی بابیان اینکه شماره گذاری ماشین آلات کشاورزی کیفیت خدمات دهی درعرصه مکانیزاسیون رابهبودمی بخشد ودرمدیریت مصرف سوخت وساماندهی آن نقش مهمی داردابراز داشت:ازکشاورزان وصاحبان ماشین آلات کشاورزی درخواست میشودهرچه زودتربامراجعه به نظام مهندسی کشاورزی شهرستان نسبت به تشکیل پرونده وپلاک گذاری ماشین آلات کشاورزی خوداقدام کننددرغیراینصورت وسایل کشاورزی که درفرآیندشماره گذاری شرکت نکنند،کارت سوخت نیزبرای آنهاصادرنمیشودوهمه مسوولیت متوجه مالک وسیله نقلیه خواهدبود.
🟠وی درپایان خاطرنشان کرد:درحال حاضرتعداد ۱۲۵ دستگاه کمباین،۱۴۳ دستگاه تراکتوردرسطح شهرستان درعرصه های تولیددرحال فعالیت هستند.

نظر بدهید