سخنی با متولیان ورزشی درشهرستان املش!

  چاپ   27 , شهریور , 1396 ساعت 7:49 ق.ظ  

سال ها بود که ورزش سنتی وبومی کشتی گیله مردی دراملش به بوته فراموشی سپرده شده بود وعملا هیات های مربوطه ورزشی به هردلیل نتوانسته بودند برای برگزاری آن درسطح شهرستان املش  اقدام کنند وعملا توفیقی در گسترش وبسط آن نداشتتد!

 

برگزاری مسابقه اخیر کشتی گیله مردی یادواره شهید امنیت حسن عشوری درشهر رانکوه واستقبال باشکوه قهرمانان وپهلوانان نامی  ومردم ورزش دوست  منطقه نشان داد مردم با شور وصف ناپذیر ازاینگونه ورزش های سنتی وبومی استقبال می کنند ومتولیان برگزاری این مسابقه که از جوانان خوش فکر ما بودند نشان دادند وعملا ثابت کردند که می شود با برنامه ریزی دقیق دربرگزاری اینگونه مسابقات بسیار موفق عمل نمود.
که به نوبه خود ازگردانندگان مسابقه کشتی گیله مردی دررانکوه املش تقدیر وتشکر ویژه می نماییم.
اما در کنار برگزاری کشتی گیله مردی ، واگذاری مسولیت هیات  موتورسواری واتومبیل رانی نیز به یکی از قهرمانان این رشته ورزشی واز جوانان با استعداد منطقه ما که  با برگزاری اولین دوره مسابقات موتورسورای به همت این هیات تازه تاسیس درمنطقه هلودشت املش ثابت کردند که جوانان هرکجا مسئولیتی به آنها سپرده شود می توانند موفق عمل کنند.
لذا جادارد تا اداره ورزش وجوانان  املش یک بازنگری جدی در مسولین هیات های ورزشی شهرستان به دور از نگاه های سیاسی وجناحی ودخالت افراد غیر مسئول داشته باشد وبا سپردن مسولیت برخی هیات های ورزشی فاقد فعالیت وکارنامه قابل قبول ودفاع  درسال های قبل ،به جوانان توانمند نسبت به تقویت جایگاه ورزشی شهرستان ودرنهایت پرورش قهرمانان نامی شهرستان املش اقدام جدی نماید .
به امید روزی که املش درزمینه رشته های ورزشی وپرورش قهرمانان به جایگاه واقعی وقابل قبولی برسد ودراستان وکشور مقام های قهرمانی قابل قبولی را کسب نماید

نظر بدهید