فرماندار املش :بسیج تضمین کننده بدنه نطام اسلامی کشوراست

  چاپ   19 , مهر , 1396 ساعت 7:58 ق.ظ  

فرماندارشهرستان املش درهمایش اعضای مجمع عالی بسیج شهرستان املش گفت :بسیج تضمین کننده بدنه نطام اسلامی کشوراست.
یونس محمودی درهمایش اعضای مجمع عالی بسیج شهرستان املش که درکانون معصومیه املش یرگزارشد گفت:بسیج درواقع تضمین کننده برترین تصمیمات کشوروتضمین کننده یدنه نظام کشوراست.
فرماندارشهرستان املش افزود:تفکروتحرک بسیج مایه افتخارکشوراست واگربسیج راصرفا دربعدنظامی ببینیم درحقش جفاکرده ایم.
وی تصریح کرد:آحادملت ومسئوولان کشورمابایدمجهزبه تفکربسیجی به معنای عام آن باشند
وی ادامه داد:بسیج به زعم حضرت امام(ره)ومقام معظم رهبری شجره طیبه ای است که شاخ وبرگ آن برتارک کشوردرحال گسترش است.
وی بااشاره به اینکه بسیج دزهمه حوزه های سیاسی،اجتماعی،عبادی،فرهنگی و…پیشگام بوده وهست افزود:مامعتقدیم بسیج به هرکجا ورودکرده خروجیش نظام رابیمه کرده است.
محمودی شیرازه وجودی تفکربسیجی رابرای آیندگان نظام ،امری الزامی واجتناب ناپذیرهواندواضافه کرد:تفکرمامادمیکه درشأن یک تفکربسیجی باشدارکان نظام راازهرگونه آسیب خارجی وداخلی ایمن خواهدکرد.
قرمانداراملش گفت:کارکردبسیج درطول8سالدفاع مقدس برای همه روشن وحجت است وطبق نظرمقام معظم رهبری مبنی بروجودتفکرحججی هادرحال وآینده می تواندیک بسترامن درابعاداجتماعی وسیاسی رابرای نظام به ارمفان بیاورد.
دراین همایش سرکارخانم فرجی مسئوول کلینیک روانشناسی ساعی املش درمورد معضل طلاق درخانواده وتشکیل کلاسها ودوره های آموزشی درزمینه جلوگیری وپیشگیری ازاین پدیده اجتماعی سخن گفت وافزود:این کلاس های آموزشی درسنین بالای 14سال وابتدا در4نقطه آسیب پذیرشهراملش برگزاروسپس باهمکاری نهادآموزش وپرورش درمدارس وبرای اولیای دانش اموزان اجرا خواهدشد.

نظر بدهید