نماینده ادوار مردم رودسرواملش درمجلس:قیمت خرید تضمینی هرکیلو برگ سبز چای باید دوبرابر قیمت فعلی باشد

  چاپ   19 , آبان , 1397 ساعت 9:56 ق.ظ  

نماینده ادوارمردم رودسرواملش درمجلس شورای اسلامی درمراسم سالگردشادروان ایرج هوسمی رئیس اسبق اتحادیه چایکاران کشور با تجلیل از خدمات وحمایت های ۵۰ ساله وی از صنعت چای کشور افزود:وی درطول مدت حضورش دراتحادیه چایکاران کشور بدون دریافت ریالی حقوق به حمایت ازقشرچایکاران می پرداخت وبا توجه به کهولت سن حتی باهزینه شخصی در تمام جلسات مربوط به صنعت چای  شرکت می کرد.

محمدمهدی رهبری املشی گفت:مرحوم ایرج هوسمی سخنگو وزبان گویای چایکاران درتمام جلسات ونشست ها بود واگر او امروز در میان بود از وضعیت فعلی چای وچایکاری رضایت نداشت.
رهبری املشی اظهار داشت:درسال ۱۳۳۷ سازمان چای بوجود آمد وچیزی حدود۶۰ سال پیش مردم به تشویق دولت وقت چایکاری می کردندوامروز نیز باید دولت از این صنعت چای حمایت کند زیرا قشر چایکار تک محصول است وغیرازکشت چای نمی تواند کاری دیگری کند .
نماینده ادوار مردم رودسراملش در مجلس خاطرنشان کرد:امروز اگر می خواهیم چای احیاء شود وکشاورزان تشویق به ادامه فعالیت چایکاری شوندباید قیمت هرکیلوبرگ سبز چای دوبرابر قیمت فعلی تعیین شود ودولت نیز بصورت تضمینی از چایکاران خریداری کند وبرگ سبز چای یک غنچه دوبرگ برای زمانی است که برای کشاورز مقرون به صرفه باشد وازآن سودببرد.
وی افزود: در دهه چهل حدود سالهای ۴۳ و۴۴ که قیمت برگ سبز ۲۰ ریال بود با تورمی که اقتصاددانان میگویندکه ازآن زمان تاکنون قیتمها ده هزار برابر رشد کرده است بنا براین قدرت خرید ۲۰ ریال آنزمان بیست هزارتومان الان است بطور مثال  کارگر (عمله) مزدش روزی سه تومان بودو دروضعیت فعلی برای اینکه برای کشاورزچایکارکارش صرفه اقتصادی داشته باشد باید حداقل قیمت تضمینی برگ سبز دوبرابر قیمت فعلی با شد .
رهبری املشی تاکیدکرد:متاسفانه ندانم کاری ها وعدم برنامه مدون ومشخص باعث اذیت تولیدکنندگان چای وآشفتگی دراین صنعت شده است.
نماینده دوره های دوم،سوم،چهارم،پنجم ونهم درمجلس شورای اسلامی ادامه داد:اگردولت از کشت وصنعت چای حمایت کند ۲۲ هزارتن تولید فعلی چای می تواند به ۱۱۰ هزار تن  برسد که درسالهایی همین‌میزان تولید می شد ومتاسفانه به دلیل رهاسازی وعدم‌حمایت جدی دولت ها تولید چای سال به سال کاهش پیدا کرده است.
رئیس کمسیون برنامه وبودجه مجلس پنجم افزود:چای درسالهای دور بصورت ۶۰ درصدداخلی و۴۰ درصد خارجی اختلاط وعرضه می شد اما امروز بصورت ۸۰ درصد خارجی و۲۰ درصد داخلی  شده است وذائقه ها را تغییرداده اند.

نظر بدهید