‍ چرا بناهای تاریخی دراملش یکی پس ازدیگری درآتش می سوزند!/سیدمحمدرضا علوی املشی

  چاپ   10 , مهر , 1398 ساعت 1:10 ب.ظ  

‍ چرا بناهای تاریخی دراملش یکی پس ازدیگری درآتش می سوزند!
متاسفانه درسالها وماههای اخیر شاهد سوختن بناهای تاریخی درسطح شهرستان املش یکی پس ازدیگری هستیم وبه نوعی با بی تفاوتی متولیان امر در این خصوص مواجه هستیم!
آتش سوزی هایی که ازسویی مشکوک بودن آن تقریبا مشهود است !
متاسفانه درسطح شهرستان املش چه درشهر وچه در روستا یکسری بناها بعنوان بنای تاریخی ثبت گردیده اند ولی به امان خدا رهاشده اند وسازمان قبلی میراث فرهنگی ودرواقع وزارت نوپای میراث فرهنگی نسبت به حفظ این بناها کاملا بی تفاوت بوده وهیچگونه اقدامی دربازسازی ونگهداری آنها انجام نمی دهد!
هرچند این آتش سوزی ها تلنگری هست به مسئولان ومتولیان امر که بجای حفظ وحراست ونگهداری از اینگونه بناها هرچندگاهی شاهد از بین رفتن آنها هستند وچه بسا فردا شاهد فروریختن میل تاریخی امام وسایر بناها واثرهای تاریخی درسطح شهرستان املش باشیم!
لذا جادارد تا بجای برخی قوانین دست وپاگیر وسخت گیرانه در محدوده های تاریخی شهرستان ، نسبت به بازنگری درمحدوده اثرها وبناهای ثبت شده درمحدوده شهرستان بازنگری صورت گرفته وچنداثر وبنای تاریخی بجا مانده را که واقعا ارزش تاریخی داردرا جهت ترمیم وبازسازی در دستور کارقراردهند تا درآینده شاهد تخریب وازبین رفتن سایر بناهای تاریخی این چنینی ومشابه آنها درسطح شهرستان املش نباشیم!
سیدمحمدرضا علوی املشی
۹۸/۷/۱۰
@nikanamlash

نظر بدهید