پیام تبریک مدیر جهادکشاورزی املش بمناسبت فرارسیدن هفته روابط عمومی وارتباطات

  چاپ   28 , اردیبهشت , 1399 ساعت 8:02 ب.ظ  

مدیرجهادکشاورزی املش با صدورپیامی ۲۷ اردیبهشت ماه روز روابط عمومی وارتباطات را تبریک گفت…مقام معظم رهبری:روابط عمومی بهترین نمایانگراوضاع داخلی یک نهادازیک سو وازسوی دیگرمنعکس کننده چگونگی مسایلی است که درآن نهادمیگذرد. مهندس صفری درپیام خودآورده است ؛امروزه روابط عمومی نه بعنوان یک سامانه تشریفاتی وحتی اجرایی بلکه بعنوان یک سامانه مشورتی ومدیریتی وبعنوان عنصراصلی درارتقاء وپیشرفت هرسازمانی جایگاه ویژه ای داردوبدون روابط عمومی هیچ فعالیتی انعکاس نمی یابد.

روابط عمومی ها میتوانند بابالابردن قدرت رقابت وپذیرش ریسک سازمانها وبا جاری ساختن روح روابط عمومی درکل سازمان که باایستایی وسکون منافات دارد بعنوان نقش آفرین اصلی همدلی وهمزبانی بین ملت ودولت باشند.روزارتباطات وروابط عمومی درنهایت فرصتی است مبارک تاهمه باهم برای توسعه ارتباطات اجتماعی وغنای معنوی وارزشی این حرفه ارزشمند با تقویت حضورمدیرانی دانایی محوروتحول طلب ازیک سو ورعایت اخلاق حرفه ای درعملکردخودوبهادادن روزافزون به نظام آزادارتباطات واطلاعات ازسویی دیگرتلاش نموده وجایگاه این حرفه رادرجامعه آرمانخواه واسلامی خودتثبیت نماییم.

درسالی که مزین است به سال جهش تولید برخودفرض میدانم ۲۷ اردیبهشت ماه، سالروزارتباطات وروابط عمومی را به شما پیشاهنگان ومشعلداران فروزان توسعه ارتباطی مخصوصا کارشناسان، همکاران وفعالان زحمتکش وسخت کوش که باالهام ازهم افزایی، هم اندیشی، همنوایی، همگرایی وبا ابتکاروامید، باصداقت وامانتداری درجهت انجام رسالت خطیرخود وتوسعه ونهادینه سازی بخش کشاورزی بعنوان قطب اول تولید واقتصادشهرستان گام برمیدارند تبریک وتهنیت عرض نمایم.امیدوارم این روزنقطه عطفی درتوسعه وتحول روابط عمومی هاباشد…

۲۸ /۲ /۹۹…روابط عمومی جهادکشاورزی شهرستان املش

نظر بدهید