مدیرجهادکشاورزی املش خبرداد:کانونهای آلوده به ملخ شناسایی وفورا اقدام به سمپاشی وکانون کوبی گردد

  چاپ   7 , خرداد , 1399 ساعت 12:22 ب.ظ  

مدیرجهادکشاورزی شهرستان املش گفت:پایش ورصدانواع آفات کشاورزی بااولویتهای کانونهای مشخص انجام می گیردوهمه ساله شبکه های مراقبت وپیش آگاهی که وظیفه رصدوپایش عوامل خسارت زای گیاهی رابرعهده دارندآفاتی ازجمله ملخ را رصد ونسبت به افزایش آن جلوگیری میکنند.مهندس صفری  افزود:درسال جاری تمام تلاش مااین است که باردیابی های مستمر، کانونهای آلوده به ملخ شناسایی وفورا اقدام به سمپاشی وکانون کوبی گردد.

وی همچنین بیان داشت:ازاهداف این جلسه پایش مستمرآفت بمنظورجلوگیری ازخسارت وارده احتمالی ونیزهماهنگی های لازم با فرمانداری، بخشداران ودهیاران وشوراهای اسلامی مناطق کانون آلودگی شهرستان میباشد.

صفری درپایان خاطرنشان ساخت: هم اندیشی وهمکاری با اداره منابع طبیعی وآبخیزداری درخصوص انجام تدابیرپیش دستانه وردیابی ملخ راازاقدامات ملزومانه دانست ویادآورشداطلاعیه هایی برای مبارزه با آفت بویژه ملخ درروستاهای ییلاقی دراختیاربهره برداران قرارمیگیرد وتاکیدمیشود اگرهرفردی درمزارع، مراتع واراضی خود دسته جات ملخ را مشاهده نمودند موضوع را سریعا با کارشناسان مراکز جهادکشاورزی درمیان بگذارند.

نظر بدهید