هرس زمستانه باغ های کیوی شهرستان املش

  چاپ   11 , دی , 1401 ساعت 10:11 ب.ظ  

مدیرجهادکشاورزی املش ازآغازهرس زمستانه کیوی درسطح باغات شهرستان املش خبرداد
مهندس صفری اظهارداشت:هرس زمستانه درسطح ۸۰ هکتارازباغهای کیوی شهرستان املش آغازشده است.
وی افزود؛در درختان میوه محصول نهایی برآیندهماهنگی وتعامل رشدمیان ساختاررویشی وزایشی است.
مدیرجهادکشاورزی بیان کرد:هرس زمستانه درختان کیوی مهمترین وضروری ترین روش مدیریتی برای تولید محصول است همچنین تأکیدداشتنداجرای هرس درکیوی بیشترین تأثیرروی فیزیولوژی وفرآیندگلدهی ودرنهایت میوه دهی این درخت دارد..
مهندس صفری اعلام کرد:عموماهرس زمستانه کیوی بعدازبرداشت محصول وطی یک دوره سرمایی که باعث ریزش برگهای کیوی میشودنسبت به موقعیت جغرافیایی منطق انجام میگیرد..
وی درپایان خاطرنشان ساخت:هرس بموقع زمستانه درخت کیوی اهداف زیررابدنبال خواهدداشت:۱-گرده افشانی توسط زنبوران بهترصورت میگیرد۲-شاخساره های گل دهنده ازنوربیشتری بهره مندمیشود۳-کمیت وکیفیت گل دهی درسال بعدافزایش می یابد۴-بعلت جریان  بهترهواشیوع برخی آفات وبیماریهای کیوی کاهش می یابد۵-هرس زمستانه به میزان زیادی ازتمایل درخت به سمت سال آوری جلوگیری میکندوموجب میوه دهی منظم درختان کیوی میشود۶-هرس زمستانه تعدادمیوه درخت راکم میکنداما اندازه میوه راافزایش میدهد..
@nikanamlash

نظر بدهید